Echtscheiding

De meest voor de handliggende zaken binnen het personen- en familierecht betreffen de echtscheidingen. Bij een echtscheiding komt meer kijken dan de echtscheiding alleen. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, dient hiervoor een ouderschapsplan te worden opgesteld met daarin onder meer een zorgregeling en afspraken over de kinderalimentatie. Daarnaast kan het zijn dat één van de echtgenoten behoefte heeft aan partneralimentatie en ook dit kan worden berekend. Tenslotte dienen huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld of de gemeenschap van goederen dient te worden verdeeld.

Een echtscheiding kan bij de rechtbank zowel eenzijdig als gezamenlijk, onder andere via mediation, worden verzocht. WY kan u bijstaan zowel bij de gezamenlijke verzoeken, mediation, maar ook bij de eenzijdige verzoeken of wanneer tegen een eenzijdig verzoek verweer dient te worden gevoerd.

Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Bij de alimentatie geldt, dat er sprake moet zijn van behoefte van de alimentatiegerechtigde en draagkracht bij de alimentatieplichtige(n).
Het kan zijn dat een alimentatie is vastgesteld, maar dat na verloop van tijd er een wijziging van omstandigheden komt, waardoor het nodig is opnieuw naar de alimentatie te kijken. Ook kan het zijn dat er niet eerder een alimentatie is vastgesteld, maar dit toch nodig blijkt te zijn.

WY kan u voor u een berekening maken van behoefte en draagkracht. Zowel bij de vaststelling als bij een wijziging van alimentatie. Ook is het mogelijk ons in te schakelen voor het maken van een berekening als second opinion of om te bepalen of vaststelling of wijziging kans van slagen heeft.

Omgang

Wanneer ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan, blijven zij via de kinderen nog lange tijd met elkaar verbonden. Dit is niet altijd even gemakkelijk en het kan voorkomen dat er discussie ontstaat over de verdeling van de zorg voor de kinderen. Bij een echtscheiding of het uiteengaan kan een zorgregeling worden vastgesteld, maar ook later kan deze alsnog worden vastgesteld of gewijzigd. WY staat u hierin graag bij.

Gezag

Ouders die met elkaar zijn gehuwd hebben automatisch het gezamenlijk gezag over hun kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren. Wanneer ouders samenwonen, moet dit gezag apart worden aangevraagd. Het kan zijn dat het gezamenlijk gezag niet is aangevraagd en dat een van de ouders hier niet aan wil meewerken. Ook kan het zijn dat er wel gezamenlijk gezag is, maar dat dit de zorg voor de kinderen belemmert. Beide mogelijkheden kunnen een reden zijn om een wijziging van het gezag aan te vragen. Procedures waar partijen altijd voor naar de rechter moeten. WY kan u in dergelijke kwesties adviseren en bijstaan.

Bewindvoering en curatele

Het kan zijn dat u zelf of een bekende of familielid niet meer in staat is om zijn belangen zelf goed te kunnen behartigen. Er kan dan een beschermingsmaatregel worden aangevraagd.

Wanneer de eigen vermogensrechtelijke belangen niet goed meer kunnen worden behartigd, kan aan de rechter worden gevraagd om een bewindvoerder te benoemen. De bewindvoerder zal alle vermogensrechtelijke belangen gaan behartigen, zoveel als mogelijk in samenspraak met degene voor wie de maatregel wordt aangevraagd. De bewindvoerder moet jaarlijks bij de rechter rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde bewind.

Als naast de vermogensrechtelijke belangen ook de immateriële belangen niet meer zelf kunnen worden behartigd, kan de maatregel van curatele worden verzocht. Een curator zal niet alleen de vermogensrechtelijke belangen behartigen, maar ook de immateriële belangen. Daarbij kan worden gedacht aan huisvesting, medische belangen, etc.

WY kan helpen bij de aanvraag van een van deze maatregelen. Zowel voor uzelf als wanneer u een van deze maatregelen wenst aan te vragen voor een familielid of vriend of kennis. Ook kan het zijn dat er voor u een bewindvoerder of curator voor u is benoemd, maar dat u het hier niet mee eens bent. WY kan u ook bijstaan en adviseren bij een wijziging van de bewindvoerder of curator of opheffing van de maatregel.

Overig

Verder vallen onder het personen- en familierecht nog de erkenning van kinderen, ontkenning van het vaderschap dan wel de vernietiging van de erkenning, maar ook de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen. Voor al deze kwesties kunt u bij ons terecht voor advies en bijstand.

Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap