Algemene Voorwaarden WY Advocaten

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. WY Advocaten: WY Advocaten B.V., een samenwerkingsverband met beperkte aansprakelijkheid die kan bestaan uit praktijkvennootschappen e/of natuurlijke personen.
B. Het kantoor: WY Advocaten en de aan de BV op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke- en rechtspersonen.
C. Client: de contractspartij van WY Advocaten.
D. Honorarium: de financiële vergoeding exclusief kantoorkosten en verschotten zoals genoemd onder sub E en F, die WY Advocaten overeengekomen is voor uitvoering van de opdracht met een cliënt.
E. Kantoorkosten: een vaste opslag van 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
F. Verschotten: de kosten die WY Advocaten maakt in het belang van de uitvoering van de opdracht.
G. Voorschot: vooraf gefactureerd honorarium.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Opdracht en derden
3.1 Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door WY Advocaten is aanvaard. Hieronder valt evenwel niet een gratis consult tijdens een inloopspreekuur of telefonisch. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan WY Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en juridisch medewerkers.
3.2 Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan WY Advocaten te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt er mee instemt dat WY Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. Voor de gedragingen van deze derden draagt WY Advocaten geen verantwoordelijkheid. Evenmin is WY Advocaten aansprakelijk voor de tekortkomingen van derde. Vergoedingen van deze derden zullen voor rekening en risico komen van de opdrachtgever.
3.3 WY Advocaten zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten zijn inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen.
3.4 Het staat WY Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in loondienst van WY Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 4: Verplichtingen
4.1 WY Advocaten zal zich inspannen om het beoogde resultaat te bewerkstelligen. WY Advocaten staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
4.2 Client is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door WY Advocaten verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan WY Advocaten verstrekken.

Artikel 5: Declaraties
5.1 In zaken, anders dan krachtens gefinancierde rechtshulp, worden door WY Advocaten verrichte werkzaamheden overeenkomstig voornoemde urenregistratie maandelijks gedeclareerd, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, op basis van het schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 6% kantoorkosten, 21% BTW, onbelaste en belaste verschotten.
5.2 WY Advocaten is gerechtigd om een bedongen tarief jaarlijks te wijzigen en/of een inflatiecorrectie toe te passen nadat cliënt hiervan op de hoogte is gesteld.
5.3 WY Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht, terwijl tussentijds wel de verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht.
5.4 WY Advocaten is gerechtigd aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen te vermeerderen met 6% kantoorkosten ter dekking van gemaakte porti-, telefoon-, fax-, computer-, reis-, kopieer- en overige kantoorkosten.

Artikel 6: Uurtarief
6.1 De door WY Advocaten aan haar opdrachtgevers in rekening te brengen honorariumbedragen zijn gebaseerd op uurtarieven die variëren afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis van de advocaat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De uurtarieven zijn bij de opdrachtverlening aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.
6.2 De tijd die wordt besteed aan de door WY Advocaten ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Een specificatie van de door WY Advocaten in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal bij iedere declaratie worden overgelegd.

Artikel 7: Gefinancierde rechtsbijstand
7.1 In het geval van gefinancierde rechtsbijstand zullen de door WY Advocaten verrichte werkzaamheden overeenkomstig voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.
7.2 Voor eigen rekening van de opdrachtgever blijven:
- de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen per zaak c.q. instantie (lees: toevoeging) eigen bijdrage;
- de (on)belaste verschotten, zoals uittreksels, griffierechtenkosten van derden en andere rechtstreeks aan WY Advocaten in rekening gebrachte kosten;
- de eventueel door de opdrachtgever verschuldigde bijdrage in de proceskosten van de wederpartij (bij verlies van zaak);
- de eventueel door de opdrachtgever te voeren procedure tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand.
7.3 WY Advocaten is gerechtigd om ter zake van de eigen bijdrage en voorzienbare verschotten een voorschot in rekening te brengen. In het geval gefinancierde rechtshulp is aangevraagd, doch niet door de Raad voor Rechtsbijstand definitief wordt toegekend, dan wel de aanvraag in eerste aanleg is afgewezen, is WY Advocaten gerechtigd om overeenkomstig artikel 5 en 6 een voorschot in rekening te brengen, onder de verplichting dit te verrekenen met de opdrachtgever indien en voor zover en vanaf de datum van ingang waarvan gefinancierde rechtshulp wordt toegekend. Indien een voorwaardelijke toevoeging wordt omgezet in een definitieve toevoeging is WY Advocaten niet gehouden om over deze voorschoten een rentebedrag te betalen.
7.4 De opdrachtgever stelt WY Advocaten direct op de hoogte van wijzigingen in de inkomens- en vermogenspositie aan zijn zijde, zulks in verband met een herbeoordeling van de financiële draagkracht die oorspronkelijk tot een afwijzing van de aanvraag gefinancierde rechtshulp heeft geleid. Laat de opdrachtgever zulks na, kan hij zich aan het einde van het jaar en niet jegens WY Advocaten er op beroepen dat hij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking had kunnen komen.
7.5 Indien een voorwaardelijke toekenning van gefinancierde rechtsbijstand uiteindelijk niet leidt tot een definitieve toevoeging van een advocaat aan de opdrachtgever, is WY Advocaten gerechtigd om overeenkomstig de artikelen 5 en 6 met de opdrachtgever af te wikkelen.
7.6 Cliënt kan te maken krijgen met een resultaatsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand, op grond waarvan de Raad voor Rechtsbijstand de aanspraak op gefinancierde rechtshulp achteraf kan intrekken. In dat geval is cliënt het honorarium verschuldigd over de door WY Advocaten verrichtte werkzaamheden, te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten.

Artikel 8: Betaling
8.1 Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum zonder aftrek, korting of verrekening. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel door de opdrachtgever worden voldaan, is de cliënt van rechtswege in verzuim zonder nadere in gebreke stelling. WY Advocaten maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van de cliënt
8.2 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van WY Advocaten gestelde bankrekeningen, dan wel betaling via een pinbetaling en in hoogst uitzonderlijke gevallen in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de vordering van WY Advocaten op de cliënt.
8.3 Bij niet betaling van de werkzaamheden, alsmede de gevraagde voorschotten door de cliënt is WY Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van WY Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 De bij WY Advocaten werkzame advocaten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) stelt.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van WY Advocaten en van de bij haar in loondienst of in opdracht werkzame advocaten, juristen en medewerkers uit hoofde van de verstrekte opdrachten, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
9.3 Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger is, tot het bedrag van de declaratie.
9.4 WY Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van WY Advocaten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel geldt niet voor opzet of grove schuld van WY Advocaten en/of haar werknemers.
9.5 De aansprakelijkheidsbeperking onder artikel 9 geldt tevens voor het geval WY Advocaten aansprakelijk is voor fouten van de door WY Advocaten ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder artikel 9.4 geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door WY Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 10: Derdengeldenrekening
10.1 WY Advocaten verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankrekening NL38 RABO 015.82.75.241 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden WY Advocaten.
10.2 Op deze rekening zullen gelden worden gehouden die WY Advocaten voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. In het geval van telefonische spoedoverboeking zullen de bankkosten van deze betaling 1:1 worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 11: Beëindiging en sluiting dossier
11.1 Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van het dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden op eerste verzoek van de opdrachtgever afgegeven. Het overige dossier wordt gearchiveerd en gedurende zeven jaren na sluiting van het dossier bewaard. Hierna zal het dossier onder beschermde omstandigheden worden vernietigd.
11.2 Indien er meer dan een jaar geen activiteiten heeft plaatsgehad in het dossier wordt het dossier geacht te zijn gesloten.
11.3 Na sluiting van het dossier wordt de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn rechten door tijdige en herhaaldelijke stuiting van de verjaringstermijn. WY Advocaten heeft dienaangaande na sluiting van het dossier geen taak of verantwoordelijkheid.

Artikel 12: Klachtenregeling
De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Een afschrift van de interne klachtenregeling kan worden opgevraagd voor het indienen van een klacht. Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat of een medewerker door of namens de cliënt kenbaar gemaakt, wordt door WY Advocaten via de genoemde klachtenregeling afgedaan.

Artikel 13: Forumkeuze
Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland.

Artikel 14: Rechtskeuze
De rechtsverhouding tussen WY Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands Recht. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

April 2016

Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap